Matematik HF-C eksamen 31. maj 2013 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Man finder det oprindelige beløb K0 ved hjælp af formlen for kapitalfremskrivning: K = K0·(1 + r)n, hvor K0 er startkapitalen, r er rentesatsen, og n er antal terminer. Man får: 10327,31 kr. = K0·(1,012)7. Dette løses i Ti-Nspire, hvor K0 kaldes x:

  solve(10327.31=x*1.0127,x) ▸ x=9500.

  Dvs. der blev indsat 9500 kr. på kontoen.

Svar på opgave 2:

 1. Man løser to ligninger med to ubekendte (a og b) i Ti-Nspire:

  solve(1.7=a*8+b and 2.45=a*12+b,a,b) ▸ a=0.1875 and b=0.2

  Dvs. a = 0,1875 og b = 0,2

  y(x) = a·x + b oprettes som funktion i Ti-Nspire med værdierne for a og b indsat:

  y(x):=0.1875*x+0.2 ▸ Udført

  Man skal finde y(15):

  y(15) ▸ 3.0125

  Dvs. højden af flaget er 3,0 m

 2. Højden af flagstangen er løsning til ligningen y(x) = 9 med hensyn til x. Løst i Ti-Nspire:

  solve(y(x)=9,x) ▸ x=46.933

  Dvs. flagstangens højde er 46,9 m

Svar på opgave 3:

 1. Han købte for 1200·(113,7/104,7) kr. = 1303,15 kr.

Svar på opgave 4:

 1. Vinkel C findes ved hjælp af reglen om, at vinkelsummen i en trekant er 180°:

  ∠C = 180° - (38° + 57°) = 85°

  |AB| eller b findes ved hjælp af en sinusrelation i Ti-Nspire:

  solve(b/sin(57°)=60./sin(85°),b) ▸ b=50.5124

  Dvs. |AC| = 50,5 m

 2. Højden fra jorden til C kaldes hC. Der gælder at hC = |AC|·sin(A) = 50,5124·sin(38°) m = 31,1 m

Svar på opgave 5:

 1. Man opretter y(x) i Ti-Nspire:

  y(x):=0.0349*x^(3.13) ▸ Udført

  Man skal finde y(20):

  y(20) ▸ 412.14

  Dvs. fosterets vægt er 412 g

 2. Man skal løse ligningen y(x) = 1200 med hensyn til x og får i Ti-Nspire:

  solve(y(x)=1200,x) ▸ x=28.139

  Dvs. fosteret er 28 uger gammelt.

Svar på opgave 6:

 1. Man opretter to lister i Ti-Nspire: en med blodsukker data og en med frekvenser. Man bruger øvre grænse for blodsukker intervallerne i den første liste og tilføjer den nedre grænse af første interval som startværdi. Tilsvarende tilføjes frekvensen 0 i starten af frekvenslisten for at få sumkurven til at gå ned til første-aksen.

  blodsukker:={3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5} ▸ {3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5}

  frekvens:={0,0.06,0.18,0.28,0.18,0.1,0.12,0.08} ▸ {0,0.06,0.18,0.28,0.18,0.1,0.12,0.08}

  Man opretter dernæst en liste kaldet "kummuleret" over kummulerede frekvenser:

  kummuleret:=cumulativeSum(frekvens) ▸ {0,0.06,0.24,0.52,0.7,0.8,0.92,1.}

  I Ti-Nspires diagrammodul tegnes en sumkurve ud fra blodsukkerlisten og listen over kummulerede frekvenser:

 2. Øvre kvartil aflæses til 5,25 ud fra de røde linjer i nedenstående figur:

  Den vandrette linje går gennem 75 % på anden-aksen og skærer sumkurven i punktet (5,25;75 %). De 5,25 findes ved at trække en lodret linje fra skæringspunktet ned til første-aksen.

  Den øvre kvartil viser, at 25 % af de undersøgte personer har en blodsukker­koncentration på 5,25 millimol/liter eller mere

 3. Middeltallet findes som summen af intervalmidtpunkt gange frekvens for interval:

  3,25·0,06 + 3,75·0,18 + 4,25·0,28 + 4,75·0,18 + 5,25·0,1 + 5,75·0,12 + 6,25·0,08 = 4,63

Svar på opgave 7:

 1. Modellen er f(x) = 109·1,14x,

  hvor f(x) er antal millioner mobilabonnenter, x er antallet af år efter 2000, 109 er antal millioner abonnenter i år 2000 og 1,14 er fremskrivningsfaktoren, dvs. 1 + den årlige tilvækst i %.

 2. Fordoblingstiden er ln(2)/ln(a) = ln(2)/ln(1,14) år = 5,29 år

 3. Man skal finde f(2010-2000) = f(10) = 404,087, dvs. antallet af mobilabonnementer i år 2010 er 404 millioner. Dette er større end det faktiske tal.