Matematik B HF eksamen 29. maj 2017 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. (a + b)2 + 3a·(a - b) - b2 =

  a2 + 2ab + b2 + 3a2 - 3ab - b2 =

  (1a2 + 3a2) + (2ab - 3ab) + (1b2 - 1b2) =

  (1 + 3)·a2 + (2 - 3)·ab + (1 - 1)·b2 =

  4a2 + (-1)·ab - 0b2 =

  4a2 - ab

Svar på opgave 2:

 1. Man skal løse ligningen f(x) = g(x) med hensyn til x og derefter indsætte den fundne værdi af x i f(x) for at finde den tilhørende y-værdi for skæringspunktet. Man får:

  f(x) = g(x) ⇒

  2x - 5 = -2x + 11 ⇔

  2x + 2x = 11 + 5

  4x = 16 ⇔

  x = 16/4 = 4

  Dvs. x-koordinaten for skæringspunktet for graferne til f og g er x = 4. Den tilhørende y-koordinat er f(4) = 2·4 - 5 = 3.

  Dvs. skæringspunktet for graferne til f og g er (x,y) = (4,3)

Svar på opgave 3:

  Figuren med graferne er gentaget nedenunder som hjælp.

 1. Koefficienten a er positiv for P1 og P3. Det skyldes, at de vender grenene opad, hvilket svarer til at a er positiv.

  Diskriminanten, d, er negativ for P1 og P2. Det skyldes, at disse grafer hver skærer x-aksen i to punkter, hvilket svarer til, at diskriminanten er positiv for andengradspolynomierne.

Svar på opgave 4:

 1. Modellen er f(x) = 47295·1,017x, hvor x er antal år efter 2005.

  Dette skyldes, at der er tale om en eksponentiel funktion, idet der er en årlig procentvis vækst på 1,7 % = 0,017 og startværdien (for x = 0) er 47295.

Svar på opgave 5:

 1. Da p og T er ligefremt proportionale gælder, at p/T er konstant for alle kolonner i tabellen. I den midterste kolonne ses, at p/T = 100/300 = 1/3. Dette bruges til at udfylde tabellen:

Svar på opgave 6:

 1. Samtlige stamfunktioner er lig med det ubestemte integrale til f. Man benytter at det ubestemte integrale til ex = ex + konstant og det ubestemte integrale til 1/x = ln(x) + konstant (for x>0). Man får:

  Dvs. samtlige stamfunktioner (for x>0) er ln(x) + 5ex - 4x + k, hvor k er en konstant.

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter lister med tider og hastigher:

  tid:={0,1,3,5,7,9,11} ▸ {0,1,3,5,7,9,11}

  hastighed:={0,3,7,12,16,23,27} ▸ {0,3,7,12,16,23,27}

  Af resultatet ses, at a = 2,453 og b = -0,0453

  (a fra opgaven kaldes "m" i Ti-Nspire)

 2. For at finde tidspunktet skal man løse ligningen f1(x) = 50, hvor f1(x) er den regressionsfunktion som Ti-NSpire opretter.

  solve(f1(x)=50,x) ▸ x=20.3995

  Dvs. det tager 20,4 sek. før rakettens hastighed er 50 m/s.

 3. Man bestemmer højden ved hjælp af integralet:

  Højden er dermed 122 m

Svar på opgave 8:

 1. Først oprettes funktionen f:

  f(x):=3*x*ln(x)-x2 ▸ Udført

  Dernæst bestemmes f´(x):

  derivative(f(x),x) ▸ 3*ln(x)-2*x+3

  Ligningen for tangenten til f gennem punktet P = (1,f(1)) er: y = f´(1)·(x - 1) + f(1). Man finder:

  derivative(f(x),x)|x=1 ▸ 1 (f´(1) = 1)

  f(1) ▸ −1 (f(1) = -1)

  Dette giver følgende ligning for tangenten: y = 1·(x - 1) - 1 = y = x -2

  (Ti-NSpire: y=tangentLine(f(x),x,1) ▸ y=x-2)

  Nedenunder er noget af grafen for f tegnet i Ti-NSpire:

 2. Monotoniforholdene for f findes ved hjælp af en fortegnsbestemmelse for f´(x). Først finder man de x, hvor f´(x) = 0:

  solve(derivative(f(x),x)=0,x) ▸ x=0.520472 or x=3.28325

  Dernæst undersøger man fortegn for f´(x) omkring disse x-værdier (forklaring med blåt):

  derivative(f(x),x)|x=0.5 ▸ −0.079442 (f´(x)<0 for x<0,520472)

  derivative(f(x),x)|x=1 ▸ 1 (f´(x)>0 for 0,520472<x<3,28325)

  derivative(f(x),x)|x=4. ▸ −0.841117 (f´(x)<0 for x>3,28325)

  Dermed er monotoniforholdene:

  f er aftagende for x<0,520, f er voksende for 0,520<x<3,28 og f er aftagende for x>3,28

Svar på opgave 9:

 1. Man opretter R(x):

  r(x):=17*x1/3 ▸ Udført

  Radius af et hulrum der fremkommer ved en sprængkraft på 8 kiloton er lig med R(8):

  r(8) ▸ 34

  Dvs. radius af hullet er 34 m

  Den sprængkraft, der er nødvendig for at skabe et hulrum med 40 m i radius, findes som løsningen til ligningen R(x)=40. Man får:

  solve(r(x)=40.,x) ▸ x=13.0267

  Dvs. den nødvendige sprængkraft er 13 kiloton

 2. Man skal bruge procent-procent vækst formlen for potensfunktioner: (1 + ry) = (1 + rx)a, hvor er ry er den procentvise vækst for y (her radius), rx = 40 % er den procentvise vækst for x (her sprængkraft) og a = 1/3 er potensfunktionens eksponent. Dette giver for ry:

  (1 + ry) = (1 + 40 %)1/3 ⇔ ry = 1,401/3 - 1 ⇔ ry = (1,41/3 - 1)·100 % = 11,87 %

  Dvs. den procentvise vækst af hulrummets radius ved en vækst i sprængkraften på 40 % er 12 %

Svar på opgave 10:

 1. |BC| findes ved hjælp af en cosinusrelation:

  solve(cos(51.°)=(882+362-bc2)/(2*88*36),bc)|bc>0 ▸ bc=71.0818

  Dvs. |BC| = 71,1 cm

 2. Man starter med at finde arealet af ΔCDE. Dette findes ved at trække arealet af ΔABC fra 1680.

  Arealet af ΔABC er 0,5·grundlinje·(højde i B) = 0,5·88·(36·sin(51.°)) = 1231.

  Dermed er arealet af ΔCDE: 1680 - 1231 = 449.

  Det samme areal kan bestemmes ved hjælp af formlen:

  ΔCDE = 0,5·|DC|·(højde i E) = 0,5·64·(16·sin(∠D)) = 512·sin(∠D).

  Dette giver ligningen 512·sin(∠D) = 449, der løses med hensyn til (den spidse) ∠D:

  solve(512*sin(d*1.°)=449,d)|0<d<90 ▸ d=61.277

  Dvs. vinkel D = 61,3°

Svar på opgave 11:

 1. Man opretter N(t):

  n(t):=15000*1.021t ▸ Udført

  Man finder N'(10):

  derivative(n(t),t)|t=10 ▸ 383.749

  Dvs. N'(10) = 384. Dette tal er bakteriernes væksthastighed (i antal/min.) efter 10 minutter.

 2. Fordoblingstiden for antallet af bakterier følger formlen ln(2)/ln(a) = ln(2)/ln(1,021) = 33,3524. Her er a grundtallet i eksponentielfunktionen N'(t).

  Dvs. fordoblingskonstanten er 33,4 min.

 3. Den anden bakteries vækst følger en eksponentielfunktion: y = b·at, hvor a og b er ukendte. Man ved følgende om to givne tidspunkter T og T + 80:

  b·aT = 15000 og b·aT+80 = 95000. Den anden ligning kan omskrives til: b·aT·b·a80 = 95000.

  Heri indsættes højre side af den første ligning: 15000·a80 = 95000 ⇔ a80 = ⇔ a = 80√[95000/15000] ⇒ a = 1,02334, idet a>0.

  Fordoblingstiden bliver for den anden bakterie er: ln(2)/ln(1,02334) min. = 30,0 min.

Svar på opgave 12:

 1. Kassens rumgang, V(x), er højde·grundflade = højde·længde·bredde. Kassens højde er x. Grundfladen er den blå firkant. Dennes bredde er 60-2x og længden er 80-x. Dette giver volumenet:

  V(x) = x·(80-x)·(60-2x)

  x kan ikke være negativ, da det er en længde.

  x kan heller ikke være større end 30 cm, da kassens bredde skal være større end nul. Man får nemlig: bredde = 60 cm - 2x > 0 ⇒ x < 30 cm.

 2. Man opretter V(x) som funktion:

  v(x):=x*(80-x)*(60-2*x) ▸ Udført

  Den største værdi af V(x) fås enten i endepunkterne x=0 henholdsvis x=30 eller i x-værdier, hvor V'(x) = 0. Man finder sidstnævnte:

  solve(derivative(v(x),x)=0,x)|0<x<30 ▸ x=40/3 (V'(x) er lig med 0 for x=40/3)

  Man undersøger nu værdien af V(x) for x = 0, x = 40/3 og x = 30 og får:

  v(0) ▸ 0

  v(40./3) ▸ 29629.6

  v(30) ▸ 0

  Dvs. det største rumfang af kassen fås for x = 40/3 cm = 13,3 cm

  (Ti-NSpire: fMax(v(x),x)|0<x<30 ▸ x=40/3)