Matematik B HF eksamen 2. juni 2014 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Skaleringsfaktoren mellem trekanterne ABC og A1BC1 er:

  |BA1|/|BA| = (8 + 4)/8 = 1,5 (ikke 8/4 = 2, det er fælden).

  |A1C1| = 1,5·|AC| = 1,5·10 = 15

Svar på opgave 2:

 1. Der er tale om lineær positiv vækst (eller lineær positiv udvikling). Man sætter:

  f(x) = mængden af økologiske fødevarer i mio. kg.

  x er antal år efter 2004. Modellen bliver:

  f(x) = x·20 + 155

Svar på opgave 3:

 1. Samtlige stamfunktioner er:

  hvor k ∈ R.

Svar på opgave 4:

 1. Tangentens ligning er: y = f´(1)·(x - 1) + f(1), hvor f´(x) = 6x, dvs.:

  y = (6·1)·(x - 1) + (3·12 + 5) ⇒

  y = 6x - 6 + 8 ⇒

  y = 6x + 2

Svar på opgave 5:

 1. f er lineær, g vokser eksponentielt og h aftager eksponentielt. Alle funktioner går gennem (0,3).

  Grafen er ikke lineær og ikke aftagende, derfor er den graf for g

Svar på opgave 6:

 1. Andengradsliningen ax2 + bx + c har netop en løsning, når diskriminanten D = 0.

  D = b2 - 4·a·c = (-6)2 - 4·3·c = 36 - 12c. Dvs:

  D = 0 ⇒ 36 - 12c = 0 ⇒ c = 3

  Dvs. at c skal være lig med 3, for at andengradsligningen har netop een løsning

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter to lister i Ti-Nspire:

  uger:={1,3,5,7,9} ▸ {1,3,5,7,9}

  indtjening:={43.7,24.9,15.,10.6,5.} ▸ {43.7,24.9,15.,10.6,5.}

  Dernæst anvender man kommandoen: Beregninger ▸ Statistik ▸ Statistiske beregninger ▸ Eksponentiel regression... og vælger de to lister som henholdsvis x- og y-liste:

  Det giver som vist (idet man vender om på a og b): a = 0,771 og b = 56,3

 2. Halveringskonstanten er [ln(1/2)]/[ln(0,771)] = 2,67

  Tallet fortæller hvor mange uger, der går før uge-indtjeningen er halveret.

Svar på opgave 8:

 1. Man finder |AD| ved hjælp af cosinusrelationen, idet |AD| kaldes x:

  Det ses at |AD| = 10,9

 2. Arealet af trekant ABD findes i Ti-Nspire:

  0.5*10.6*3.17*sin(86.8°) ▸ 16.7748

  For at finde arealet af trekant BCD finder man først |BD| ved hjælp af sinusrelationen. Beregningen foretages i Ti-Nspire, hvor |BD| kaldes x:

  Man finder arealet af trekant BCD til:

  0.5*15.849*10.6*sin(180°-108°-39.5°) ▸ 45.133

  Arealet af firkanten bliver summen af arealerne af de to trekanter:

  16,7748 + 45,133 = 61,9

Svar på opgave 9:

 1. Den kan blive y = 17,6·0,10,20 år = 11,1 år

 2. Vægten af A kaldes xA og vægten af B kaldes xB. Der gælder at xA = 5·xB. Levealderen for A er 17,6·(5·xB)0,20, mens levealderen for B er 17,6·(xB)0,20.

  Den procentdel, som A vil kunne leve længere end B, bliver:

Svar på opgave 10:

 1. Højden er lig med c = 6,15

  Bredden er lig med afstanden mellem rødderne, som kaldes x1 og x2, dvs. bredden er |x1 - x2|. Rødderne findes ved at løse ligningen: -0,177x2 + 6,15 = 0 ⇒ x1 = −5.89 og x2 = 5.89.

  Bredden bliver: |x1 - x2| = |-5.89 - 5.89| = 11.8

Svar på opgave 11:

 1. Den stiger 0,114 grader pr. minut med isolering

  Temperaturen efter 35 minutter er 0,114·35 + 17 = 21°

 2. Man skal løse ligningen: 0,040·x + 17 = 21. Man får:

  0,040·x + 17 = 21 ⇒ x = (21 - 17)/0,040 = 100, dvs. der går 100 minutter

Svar på opgave 12:

 1. Man definerer f(x) i Ti-Nspire:

  Vægten findes med kommandoen:

  f(14) ▸ 5004.97

  Dvs. en 14 år gammel T-rex vejer 5005 kg

 2. Derefter differentierer man f(x) og indsætter samtidig x = 14:

  Dvs. f´(14) = 1845 kg/år, som er T-rex'ens væksthastighed som 14-årig.

Svar på opgave 13:

 1. Den lodrette afstand er h(0,8) = 0,8 - 0,83 = 0,288

 2. Man skal finde maksimum værdien af h(x). Man bruger Ti-Nspire kommandoerne:

  h(x):= x - x3 ▸ Udført

  fMax(h(x)*1.,x)|0≤x≤1 ▸ x=0.57735

  h(0.57735) ▸ 0.3849

  Det viser at den største afstand er 0,3849

 3. Arealet findes med Ti-Nspire kommandoen:

  Dvs. arealet mellem graferne er 0,25