Matematik B STX eksamen 22. maj 2014 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Modellen bliver

  f(x) = 120·1,07x

  hvor f(x) er antal mio. alger pr. L og x er antal timer efter målingen af begyndelses­koncentrationen har fundet sted.

Svar på opgave 2:

 1. Man får:

  (a + b)2 - a2 - ab =

  a2 + 2ab + b2 - a2 - ab =

  ab + b2

Svar på opgave 3:

 1. x2 + 2x - 8 = 0 ⇔

  x = {-2 ± √[4 - 4·1·(-8)]}/2 ⇔

  x = {-2 ± √[36]}/2 ⇔

  x = {-2 ± 6}/2 ⇔

  x = -1 ± 3 ⇔

  x = -4x = 2

Svar på opgave 4:

 1. f(x) kan skrives: ax2 + bx + c. Det er en parabel, hvor a = 1, b = -5 og c = 1. Man får:

  a > 0: parablen vender grenene opad,

  b < 0: parablens hældning for x = 0 er negativ og

  c = 1: parablen skærer y-aksen for y = 1.

  Det svarer til kurve A

Svar på opgave 5:

 1. Man har: 0,5·|AC|·6 = 24 ⇒ |AC| = 24/(0,5·6) = 8

  |AB|2 = 62 + 82

  |AB|2 = 100 ⇒

  |AB| = 10

Svar på opgave 6:

 1. Man tegner tangenten for x = 4:

  Det ses, at hældningen = N'(a) = -200/5 = -40

  N'(a) viser at antallet af individer aftager med 40 i døgnet efter 4 døgn

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter lister med tabellens tal i Ti-Nspire:

  aarstal:={0,1,2,3,4,5,6} ▸ {0,1,2,3,4,5,6}

  tilbagetraek:={62.01,62.25,62.47,62.75,62.77,63.,63.08} ▸ {62.01,62.25,62.47,62.75,62.77,63.,63.08}

  Man bruger kommandoen Beregninger ▸ statistik ▸ statistiske beregninger ▸ lineær regression (mx + b)... og vælger de to oprettede lister som henholdsvis X-liste og Y-liste. Man får:

  Dvs. a = 0,1789 og b = 62,08

 2. Man definerer f(x) = ax + b ud fra de fundne værdier af a og b:

  f(x):=0.178929*x+62.0818 ▸ Udført

  Man beregner f(2014-2006) = f(8):

  f(2014-2006) ▸ 63.5

  Dvs. i følge modellen bliver tilbagetræknings­alderen i 2014: 63,5 år

 3. Man skal løse ligningen f(x-2006) = 65. Man får i Ti-Nspire:

  solve(f(x-2006)=65,x) ▸ x=2022.3

  Man laver en beregning på begge sider af det fundne tal, for at se hvordan det skal afrundes:

  f(2022-2006) ▸ 64.9

  f(2023-2006) ▸ 65.1

  Dvs. i følge modellen oversiger tilbagetræknings­alderen 65 år i 2023

Svar på opgave 8:

 1. Man kalder vinkel A for a, vinkel B for b og bruger cosinusrelationerne i Ti-Nspire:

  Dvs. ∠A = 30,9 og ∠B = 82,4

 2. Arealet er 0,5·højde·grundlinje = (1/2)·25·sin(30,932°)·27 = 173,5

  VB findes ved hjælp af sinusrelationen, idet vB er den modstående side til vinkel A og AB er den modstående side til en vinkel, der er (180° - ∠A - 0,5·∠B). Man får i Ti-Nspire:

  Dvs. vB = 13,5

Svar på opgave 9:

 1. 12 er antallet af gram i 2014 ved start. 0,97 er fremskrivningsfaktoren som massen af stof hvert år ganges med for at få den nye masse af stof.

 2. T0,5 = ln(0,5)/ln(0,97) år = 22.8 år

Svar på opgave 10:

 1. f(x):=2*x3-57*x2-120*x-5 ▸ Udført

  tangentLine(f(x),x,1)=y ▸ 48-228*x=y

  Dvs. tangenten gennem P har ligningen: y = -228x + 48

 2. Man skal bestemme fortegn for f´(x). Det gøres i Ti-Nspire med solve og derivative kommandoerne:

  solve(derivative(f(x),x)<0,x) ▸ −1<x<20

  solve(derivative(f(x),x)>0,x) ▸ x<−1 or x>20

  Dvs. f(x) er voksende for: x < −1

  f(x) er aftagende for: −1 < x < 20

  f(x) er voksende for: x > 20

Svar på opgave 11:

 1. Man skal finde F(x) = det ubestemte integrale til f(x). Man skal derefter løse F(4) + k = 10 med hensyn til k. Det er gjort i Ti-Nspire:

  integral((1/sqrt(x))+2*x,x) ▸ x2+2*√x

  solve(x2+2*sqrt(x)+k=10,k)|x=4 ▸ k=-10

  Man får stamfunktionen: x2 + 2·√x - 10, x > 0

Svar på opgave 12:

 1. obs:={90,70,75,50,45,45,125} ▸ {90,70,75,50,45,45,125}

  forvent:=sum(obs)*{(22.1)%,(17.2)%,(13.4)%,(10.4)%,(8.1)%,(6.3)%,(22.5)%} ▸ {110.5,86.,67.,52.,40.5,31.5,112.5}

  Dvs. de forventede værdier er:

  0-5: 110,5 | 5-10: 86,0 | 10-15: 67,0 | 15-20: 52,0 | 20-25: 40,5 | 15-30: 31,5 | >30: 112,5

 2. Man laver en goodness-of-fit test med 6 frihedsgrader:

  Det ses at PVal = 0,017 = 1,7 %. Da dette er mindre end 5 % forkastes nul-hypotesen.

Svar på opgave 13:

 1. Grafen for f er en parabel. Da toppunktet til parablen ligger på anden-aksen i y = 210 har f(x) formen:

  f(x) = a·x2 + 210

  Man bruger nu punktet (x,y) = (120,185) på parablen til at beregne a:

  a·1202 + 210 = 185 ⇒ a = -0,001736

  Dermed er forskriften for f: f(x) = -0,001736x2 + 210

 2. Arealet er integralet af f(x) fra x = -120 til x = 120, som findes på Ti-Nspire:

  integral(−0.001736*x2+210,x,−120,120) ▸ 48400.1

  Portens areal er 48.400 cm2