Matematik B STX eksamen 7. december 2012 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Siden BC er den ene katete i en retvinklet trekant. Dermed kan |BC| findes ved hjælp af Pythagoras læresætning:

  |BC| = √[102-62] = 8

  Da ΔABC og ΔDEF er ensvinklede gælder, at |DE|/|AB| = |DF|/|AC| = |EF|/|BC|.

  |DF|/|AC| = (30/6) = 5. Dvs.

  |DE|/|AB| = 5 ⇒ |DE| = 5·10 = 50

  |EF|/|BC| = 5 ⇒ |EF| = 5·8 = 40

Svar på opgave 2:

 1. Formlen for toppunktet af en parabel (der er grafen for et andengradspolynomium) er:

  (-b/(2a),c-b2/(4a)). Her er a = 3, b = -6 og c = 7.

  Dvs. at toppunktet er (-(−6)/(2·3),7-(−6)2/(4·3)) = (1,4)

Svar på opgave 3:

 1. Modellen er: y = -0,2·x + 1,5, hvor y er vandmængden målt i liter og x er antal uger efter vasen fyldes.

Svar på opgave 4:

 1. Man får: p·h/4 = 4·m ⇔ h = 16·m/p

Svar på opgave 5:

 1. Væksthastigheden er hældningen til grafen i x = 50, som er 2/3 = 0,67 stk/uge

  ...det fremgår af billedet:

Svar på opgave 6:

 1. Funktionen f er en stamfunktion til g, hvis f´(x) = g(x). Man får:

  f´(x) = [2x3,5 + x2 + 10]' = 7·x2,5 + 2·x = g(x).

  Dvs. f er en stamfunktion til g.

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter lister med alder og andelen af hver alder.

  alder:={20,30,40,50,60,70} ▸ {20,30,40,50,60,70}

  andel:={0,(13.6)%,(27.9)%,(25.3)%,(26.5)%,(6.7)%} ▸ {0,0.136,0.279,0.253,0.265,0.067}

  Man finder den kummulerede sum af andelene.

  kumandel:=cumulativeSum(andel) ▸ {0,0.136,0.415,0.668,0.933,1.}

  Dette bruges til at tegne en sumkurve over aldersfordelingen:

  For at finde kvartilsættet, så tegner man vandrette linjer for kummulerert andel lig med henholdsvis 25 %, 50 % og 75 %.

  Ved hjælp af kurven finder man de andele, der svarer til disse kummulerede andele.

  Dvs. som det ses er kvartilsættet: nedre kvartil = 34 år, median = 44 år og øvre kvartil = 53 år

Svar på opgave 8:

 1. Man opretter lister med antal år (x) og gæld (f(x)).

  år:={2006,2007,2008,2009,2010}-2006 ▸ {0,1,2,3,4}

  gæld:={50.1,54.8,60.2,65.8,72.1} ▸ {50.1,54.8,60.2,65.8,72.1}

  Ud fra disse lister laves en eksponentialregression:

  ExpReg år,gæld,1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results ▸
  [["Titel","Eksponentiel regression"]
  ["RegEqn","a*b^x"]
  ["a",50.0895]
  ["b",1.09538]
  ["r²",0.999945]
  ["r",0.999973]
  ["Resid","{...}"]
  ["ResidTrans","{...}"]]

  Af resultattabellen aflæses, at a = 1,095 og b = 50,09

  (Bemærk at Ti-Nspire bruger bogstaverne a og b modsat opgaven).

 2. Formlen for fordoblingskonstanten er ln(2)/ln(a). Dette giver her:

  Fordoblingstiden er ln(2)/ln(1.09538) år = 7,61 år

 3. Man skal løse ligningen f(x) = 120. Man benytter regressionsfunktionen f1(x), som Ti-Nspire har oprettet og får:

  solve(f1(x)=120,x) ▸ x=9.59038

  Dvs. der går 9,6 år før gælden når op på 120 mia. kr. Dette rundes op til 10 år, og man får dermed årstallet 2006 + 10 = 2016

Svar på opgave 9:

 1. Man finder |AB| ved hjælp af en cosinusrelation:

  solve(cos(25.°)=(122+102-ab2)/(2*12*10),ab)|ab>0 ▸ ab=5.14647

  Dvs. |AB| = 5,15

  Arealet af ΔABC er en halv grundlinje gange højde. Her vælges grundlinjen |AC| = 12. Højden er |BC|·sin(25°).

  Man får, at arealet af ΔABC er: 0,5·12·10·sin(25°) = 25,4

 2. Man skal finde |BC|, når 0,5·12·|BC|·sin(25°) = 15. Man får:

  solve(0.5*12*bc*sin(25.°)=15,bc) ▸ bc=5.9155

  Dvs. |BC| = 5,92

  Man bruger følgende sinusrelation for at finde ∠B: sin(∠A)/|BC|=sin(∠B)/|AC|. Her benytter man, at ∠A = 180° - 25° - ∠B = 155° - ∠B, hvilket følger af reglen om, at vinkelsummen i en trekant er 180°. Man får:

  solve(sin(155.°-b*1.°)/5.9155=sin(b*1.°)/12,b)|0<b<180 ▸ b=134.365

  Dvs. vinkel B er 134,4°

Svar på opgave 10:

 1. For at finde a og b skal man løse to ligninger med to ubekendte:

  solve(5.=b*1a and 15=b*2a,a,b) ▸ a=1.58496 and b=5.

  Dvs. a = 1,585 og b = 5

  Når x = 8, er y = 5·81,58496 = 135,0

Svar på opgave 11:

 1. Personens overfladeareal findes ved at indsætte m = 67 og h = 150 i formlen. Man får:

  670.425*1500.725*0.007184 ▸ 1.62224

  Dvs. personens overfladeareal er 1,6 m2

 2. For at finde højden skal man løse følgende ligning med hensyn til h: 920,425·h0,725·0,007184 = 2,16. Man får:

  solve(920.425*h0.725*0.007184=2.16,h) ▸ h=184.87

  Dvs. personens højde er 185 cm

Svar på opgave 12:

 1. Klodsens volumen er volumenet af en kasse minus volumenet af en cylinder. Kassen har dimensionerne: h, b og l. Cylinderen har højden h og radius 6/2 = 3.

  Man får volumen = h·b·l - h·π·32 = h·b·l - h·π·9

Svar på opgave 13:

 1. Man opretter f(x): f(x):=(1-x2)*exp(x) ▸ Udført

  Grafen for f tegnes i Ti-Nspire:

  Man finder tangentens ligning i (1,f(1)) = (1,0) ved hjælp af kommandoen tangentline():

  y=tangentLine(f(x),x,1.) ▸ y=5.43656-5.43656*x

  Dvs. tangents ligning er y = -5,437·x + 5,437

 2. For at bestemme monotoniforholdene for f skal man lave en fortegnsundersøgelse af f´(x). Man får:

  solve(derivative(f(x),x)=0.,x) ▸ x=−2.41421 or x=0.414214

  derivative(f(x),x)|x=−3. ▸ −0.099574

  derivative(f(x),x)|x=−2. ▸ 0.135335

  derivative(f(x),x)|x=0.5 ▸ −0.41218

  Dette viser, at f er aftagende for x < −2,414, voksende for −2,414 < x < 0,4142 og aftagende for x > 0,4142

 3. Man bestemmer integralet af f fra x = -1 til x = 1:

  integral(f(x)*1.,x,−1,1) ▸ 1.47152

  Dvs. integralet er 1,47

  Dette er arealet under kurven fra x = -1 til x = 1, dvs. arealet under den positive del af funktionen, der er vist nedenunder som det grå område på figuren.

Svar på opgave 14:

 1. Populationen er alle observationer lagt sammen: 62 + 71 + 140 + 99 = 372

  Nulhypotesen er, at oplevelsen af støjgener er uafhængigt af boligkvarter

  For at teste hypotesen opretter man en matrix med observationerne:

  obs:=[[62,71][140,99]] ▸ [[62,71][140,99]]

  Man foretager en Chi-i-anden uafhængighedstest med en frihedsgrad:

  χ²2way obs: stat.results ▸
  [["Titel","χ²-uafhængighedstest"]
  ["χ²",4.92626]
  ["PVal",0.026452]
  ["df",1.]
  ["ExpMatrix","[...]"]
  ["CompMatrix","[...]"]]

  Da PVal er 0,026, som er mindre end 5 %, forkastes nulhypotesen.