Matematik B STX eksamen 31. maj 2012 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. A har negativ hældning, hvilket passer med f, hvor koefficienten til x er negativ.

  B går gennem y-aksen i en værdi, der er større end 1, hvilket stemmer med h, der har konstantleddet 2.

  C går gennem (0,0), det stemmer med g, der ikke har noget konstantled.

Svar på opgave 2:

 1. Ligningen kan skrives: 1·x2 + 8·x + 15 = 0

  Diskriminanten er D = 82 - 4·1·15 = 64 - 60 = 4

  Løsningen er x = -8/2 ± (1/2)·√4 ⇔

  x = -8/2 ± (1/2)·2 ⇔

  x = -4 ± 1 ⇔

  x = −5 eller x = −3

Svar på opgave 3:

 1. Trekant ABD er retvinklet med AB som hypotenusen. |AB| kan findes ved hjælp af Pythagoras læresætning:

  |AB| = √(82+62) = 10

  Arealet af trekant ABC er 0,5·|AC|·6. Man ved, at omkredsen er 30, dvs. |AC| + |AB| + |BC| = 30 ⇒ |AC| + 10 + 7,5 = 30 ⇒ |AC| = 30 - (10 + 7,5) ⇒ |AC| = 12,5.

  Dermed er arealet af ABC = 0,5·12,5·6 = 37,5

Svar på opgave 4:

 1. At fordoblingskonstanten er 3 betyder, at f(x) fordobles hver gang, at man lægger 3 til x.

Svar på opgave 5:

 1. Tangenten til f(x) i x = 0 har formlen: y = f´(0)·x + f(0).

  f´(x) = 2·ex, dvs. f´(0) = 2·e0 = 2.

  f(0) = 2·ex + 1 = 3.

  Dvs. tangentens ligning er y = 2x + 3

Svar på opgave 6:

 1. En stamfunktion til f har formen: 2x2 + 3x + k.

  Den stamfunktion, der går igennem (1,10), skal opfylde ligningen: 2·12 + 3·1 + k = 10 => 5 + k = 10 => k = 5.

  Dvs. at stamfunktionen er F1

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter lister med år efter 2005 og solcellekapaciteten.

  år:={2005,2006,2007,2008,2009,2010}-2005 ▸ {0,1,2,3,4,5}

  kapacitet:={2056,2899,4170,6120,9914,17320} ▸ {2056,2899,4170,6120,9914,17320}

  ExpReg år,kapacitet,1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results ▸
  [["Titel","Eksponentiel regression"]
  ["RegEqn","a*b^x"]
  ["a",1902.33]["b",1.52317]
  ["r²",0.990379]
  ["r",0.995178]
  ["Resid","{...}"]
  ["ResidTrans","{...}"]]

  a = 1,523 og b = 1902

 2. Man skal finde S(2015-2005) = S(10). Man benytter den regressionsfunktion som Ti-Nspire har opretter. Den hedder f1(x). Man får:

  f1(2015-2005) ▸ 127874

  Dvs. solcellekapaciteten i 2015 er 127874 MW = 127,9 GW

 3. Konstanten a er fremskrivningsfaktor, dvs. det tal som sidste års solcellekapacitet skal ganges med for at finde det nye års.

  Konstanten b er startværdi, dvs. solcellekapaciteten i 2005 målt i MW.

Svar på opgave 8:

 1. BC er hypotenuse i den retvinklede trekant BCD. |BC| findes ved hjælp af Pythagoras læresætning:

  sqrt((6.)2+(2+5)2) ▸ 9.2195

  Dvs. |BC| = 9,22

  Arealet af trekant ABC er 0,5·|CD|·|AB| = 0,5·6·5 = 15

 2. ∠B findes ved hjælp af en følgende trigonometriske ligning for retvinklede trekanter: modstående katete til vinkel v = hypotenuse·sin(v). Man får:

  solve(9.21954*sin(b*1.°)=6,b)|0<b<90 ▸ b=40.6013

  Dvs. ∠B = 40,6°

  For at beregne medianen ma betragter man trekanten ABE som vist nedenunder.

  Herudfra findes ma ved hjælp af en cosinusrelation:

  solve(cos(40.6013°)=((9.21954/2)2+52-ma2)/(2*(9.21954/2)*5),ma)|ma>0 ▸ ma=3.3541

  Dvs ma = 3,35

Svar på opgave 9:

 1. Man skal finde r, når V(r) = 40. Dette gøres ved at oprette V(r) i Ti-Nspire og løse ligningen V(r) = 40 med hensyn til r.

  v(r):=0.006*r2.6657 ▸ Udført

  solve(v(r)=40,r) ▸ r=27.1948

  Dvs. græskarets radius er 27,2 cm

 2. Man bruger formlen for procent-procent vækst for potensfunktioner: (1 + ry) = (1 + rx)a. Her er ry vækstraten for vægten og rx der er vækstraten for radius. Det giver med hensyn til ry:

  (1.12.6657-1)*100 ▸ 28.926

  Dvs. vækstraten for vægten af græskaret er 28,9 %

Svar på opgave 10:

 1. Man starter med at oprette f(x) i Ti-NSpire:

  f(x):=x4-2*x2+4 ▸ Udført

  Dernæst løser man ligningen f´(x) = 0:

  solve(derivative(f(x),x)=0,x) ▸ x=−1 or x=0 or x=1

  Det ses, at løsningerne for ligningen f´(x) = 0 er: x = −1, x = 0 eller x = 1

 2. Man laver en fortegnsundersøgelse af f´ som foretaget nedenunder.

  derivative(f(x),x)|x=−2 ▸ −24

  derivative(f(x),x)|x=−0.5 ▸ 1.5

  derivative(f(x),x)|x=0.5 ▸ −1.5

  derivative(f(x),x)|x=1.5 ▸ 7.5

  Fortegnsundersøgelsen viser, at f´(x) er negativ for x < -1, positiv for -1 < x < 0, negativ for 0 < x < 1 og positiv for x > 1. Dvs. monotoniforholdene for f er:

  f er aftagende for x < -1, voksende for -1 < x < 0, aftagende for 0 < x < 1 og voksende for x > 1

 3. Man opretter g(x) i Ti-Nspire:

  g(x):=x2+2 ▸ Udført

  Nedenfor er graferne for g (rød) og f (blå) tegnet.

  Arealet af mellemrummet mellem kurverne er integralet af f-g fra x=-1 til x=1. Dette beregnes i Ti-Nspire:

  integral(f(x)-g(x),x,−1,1) ▸ 12/5

  Dvs. arealet er 12/5 eller 2,4

Svar på opgave 11:

 1. Man opretter lister med stemmefordelingen for valget (stemmeandel) og den observerede stemmefordeling fra undersøgelsen (observeret).

  stemmeandel:={0.248,0.095,0.049,0.092,0.05,0.008,0.123,0.268,0.067} ▸ {0.248,0.095,0.049,0.092,0.05,0.008,0.123,0.268,0.067}

  observeret:={265,115,44,85,55,7,136,313,76} ▸ {265,115,44,85,55,7,136,313,76}

  Den forventede stemmefordeling fra undersøgelsen (forventet), hvis den følger fordelingen fra valget beregnes. Den er stemmefordelingen fra valget i procent gange antallet af personer, der blev spurgt i undersøgelsen.

  forventet:=stemmeandel*sum(observeret) ▸ {271.808,104.12,53.704,100.832,54.8,8.768,134.808,293.728,73.432}

  Man laver en Chi-i-anden goodness-of-fit test med 8 frihedsgrader på de to lister observeret og forventet

  χ²GOF observeret,forventet,8: stat.results ▸
   [["Titel","χ²-Goodness of Fit test"]
   ["χ²",7.26877]
   ["PVal",0.507932]
   ["df",8.]
   ["CompList","{...}"]]

  Det ses at PVal er 0,51, som er større end 5% (=0,05) og dermed accepteres nul-hypotesen.

Svar på opgave 12:

 1. Omkredsen af metalstyket er to gange h plus omkredsen af en cirkel med radius r. Stykkets omkreds er 6, dvs. man får ligningen: 2h + 2πr = 6. Denne ligning løses med hensyn til h:

  solve(2*h+2*π*r=6,h) ▸ h=3-π*r

  Dvs. h udtrykt ved r er h = 3 - π·r

  Arealet af metalstykket er arealet af et rektangel med siderne h og r minus arealet af en cirkel med radius r. Man indsætter udtrykket for h som funktion af r og får:

  h·r - π·r2 = (3 - π·r)·2r - π·r2 = 6r - 3π·r2

 2. a(r):=6*r-3*π*r2 ▸ Udført

  Man laver en fortegnsundersøgelse for den afledede arealfuntion A'(r).

  solve(derivative(a(r),r)=0.,r) ▸ r=1/π

  derivative(a(r),r)|r=0 ▸ 6

  derivative(a(r),r)|r=1. ▸ −12.85

  Dette viser, at r = 1/π = 0,318 er lokalt maksimum.

  Nu skal man undersøge, om det er globalt minimum. For at gøre dette skal man finde grænserne for r:

  Der gælder: r > 0 og 2·r < h, da metalstykket ellers ville gå midt over. Da h er lig med 3 - π·r, får man den øvre grænse ud fra uligheden: 2·r < 3 - π·r ⇔ (2 + π)·r < 3 ⇔ r < 3/(2 + π) = 0,5835

  Man undersøger arealet i grænserne r = 0 og r = 0,5835 samt i det lokale maksimum i r = 0.3183:

  a(0) ▸ 0

  a(0.583477) ▸ 0.29224

  a(0.31831) ▸ 0.95493

  Det ses, at r = 1/π er globalt maksimum

  (Man kan også bruge Ti-NSpire kommandoen fMax(): fMax(a(r),r) ▸ r=1/π)