Matematik A STX eksamen 14. august 2013 | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Vektoren (2,1) er retningsvektor for l og dermed er dens tværvektor (-1,2) retningsvektor for m.

  Man får parameterfremstillingen for m: (x,y) = (3,4) + s·(-1,2), s ∈ R

Svar på opgave 2:

 1. Man har h(x) = g(x)/f(x) = 3x/2x = (3/2)x

  Fremskrivningsfaktoren er grundtallet i potensen, dvs 3/2 eller 1,5

Svar på opgave 3:

 1. Arealet af M er intregralet af f(x)·dx fra x = 0 til x = 1.

  Dette er: [ex + 2x]01 = e + 2 - 1 = e + 1 = 3,718

Svar på opgave 4:

 1. V = (4/3)·π·r3 ⇒ r = 3√[3·V/(4·π)].

  Man indsætter V = (32/3)·π og får: r = 3√[3·(32/3)·π/(4·π)] = 3√8 = 2

Svar på opgave 5:

 1. Man skal finde fortegn for f´(x). Man får at f´(x) = 3x2 - 3x - 6.

  Nulpunkterne for f´(x) er løsningerne til andengradsligningen: 3x2 - 3x - 6 = 0 ⇔

  x = (3 ± √[9 + 4·3·6])/6 ⇔

  x = (3 ± √81)/6 ⇔

  x = (3 ± 9)/6 ⇔

  x = -1 ∨ x = 2

  f´(x) er en parabel der vender grenene opad, derfor er f´(x) mindre end 0 for -1 < x < 2 og større end 0 ellers. Man får monotoniforholdene:

  f(x) er voksende for x < -1

  f(x) er aftagende for -1 < x < 2

  f(x) er voksende for 2 < x

Svar på opgave 6:

 1. Tangentens ligning kan skrives: y = a·x + b. Her er a lig med hældningen, som findes af differentialligningen ved at indsætte y = 4. Man får: a = 3·4 + 5 = 17.

  Konstanten b findes ved at indsætte punktet (x,y) = (1,4) i ligningen: y = 17x + b, hvilket giver: 4 = 17·1 + b ⇒ b = 4 -17 = -13.

  Tangentens ligning er dermed: y = 17x - 13

Svar på opgave 7:

 1. Man opretter to lister med data for henholdsvis år og antal reklametimer:

  aar:={2000,2005,2008,2009,2010}-2000 ▸ {0,5,8,9,10}

  reklametimer:={4963,8249,10296,12459,13661} ▸ {4963,8249,10296,12459,13661}

  Man bruger kommandoen for eksponential regression på de to lister (kommandoen findes under menuen: statistik ▸ statistiske beregninger ▸ eksponentiel regression...):

  ExpReg aar,reklametimer,1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results

  [["Titel","Eksponentiel regression"]
  ["RegEqn","a*b^x"]
  ["a",4946.4469957229]
  ["b",1.1047392417559]
  ["r²",0.99172918866747]
  ["r",0.99585600799888]
  ["Resid","{...}"]
  ["ResidTrans","{...}"]]

  Her aflæses a til 1,1047 og b til 4946,4

  Bemærk at Ti-Nspire bruger a og b i modsat betydning af opgaven.

 2. Fordoblingskonstanten er ln(2)/ln(1,10474) = 6,959

 3. f´(6) findes med kommandoen

  derivative(4946.45*(1.10474)t,t)|t=6 ▸ 895.69

  Dvs. f´(6) = 895,7 reklametimer/år

  Dette tal er ændringen i antal reklametimer pr. år efter 6 år.

Svar på opgave 8:

 1. Man opretter vektorerne:

  a:=[−3,7] ▸ [−3,7]

  b:=[1,−4] ▸ [1,−4]

  Man finder vinklen mellem dem med kommandoen:

  solve(cos(x*1.°)=dotP(a,b)/(norm(a)*norm(b)),x)|0<x<180 ▸ x=170.838

  Dvs. vinklen er 170,1°

 2. Arealet er 0,5 gange den numeriske værdi af determinanten til a og b.

  Det giver areal: 0,5·|det([-3,7],[1,-4])| = 0,5·|12-7| = 2,5

Svar på opgave 9:

 1. Man finder mængden af affald ved at definerer w(t) og indsætte t = 0:

  w(t):=519.9/(1+0.098*exp(−0.434*t)) ▸ Udført

  w(0) ▸ 473.497

  Dvs. affaldsmængden er 473,4 kilo pr. indbygger

 2. Grafen for w(t) er tegnet i Geogebra og vist nedenunder.

  Af grafen ses, at affaldsproduktionen nærmer sig 520 kilogram pr. indbygger om året for tiden gående mod uendelig, dvs. påstanden er rigtig.

Svar på opgave 10:

 1. Punkterne oprettes som stedvektorer:

  a:=[3,0,0] ▸ [3,0,0]

  b:=[3,3,0] ▸ [3,3,0]

  c:=[0,3,0] ▸ [0,3,0]

  d:=[0,0,3] ▸ [0,0,3]

  Vektorerne ab og ad oprettes:

  ab:=b-a ▸ [0,3,0]

  ad:=d-a ▸ [−3,0,3]

  abxad:=crossP(ab,ad) ▸ [9,0,9]

  Planen α's normalvektor oprettes som denne vektor divideret med største fælles divisor for at få små hele tal:

  n:=[9,0,9]/9 ▸ [1,0,1]

  Planens ligning findes med kommandoen:

  dotP(n,[x,y,z]-a)=0 ▸ x+z-3=0

  Her benytter man, at skalarproduktet mellem normalvektoren og en vilkårlig vektor i planen er 0.

  Ligningen for planen α er x + z - 3 = 0

 2. Normalvektoren til β aflæses af β's ligning til m = (0,1,1). Den spidse vinkel mellem planerne findes som den spidse vinkel mellem deres normalvektorer:

  solve(cos(x*1.°)=abs(dotP(n,m))/(norm(n)*norm(m)),x)|0<x<180 ▸ x=60.

  Dvs. at den spidse vinkel mellem fladerne ABD og BCD er 60°

Svar på opgave 11:

 1. Nulhypotesen er, at efterlønsalder er afhængig af om, man har en partner

  Man definerer en matrice med data:

  Man laver en chi-i-anden uafhængighedsanalyse på data:

  χ²2way observeret: stat.results

  [["Titel","χ²-uafhængighedstest"]
  ["χ²",4.5205086330396]
  ["PVal",0.033490873150682]
  ["df",1.]
  ["ExpMatrix","[...]"]
  ["CompMatrix","[...]"]]

  Herfra findes de forventede værdier med kommandoen:

  χ²2way observeret: stat.ExpMatrix

 2. Af resultatlisten i a) ses at PVal = 0,033 = 3,3 %. Da dette er mindre end 5 % forkastes nulhypotesen.

Svar på opgave 12:

 1. Man opretter f(x):

  f(x):=a*x2+b*x+c

  Man bruger solve-kommandoen til at finde a, b og c:

  solve(f(0)=220 and f(1280./2)=80 and f(1280)=220,a,b,c) ▸ a=0.0003418 and b=−0.4375 and c=220.

  Disse værdier indsættes og man får forskriften: f(x) = 0,000342x2 - 0,4375x + 220

  Denne forskrift oprettes :

  f(x):=0.000342*x2-0.4375*x+220 ▸ Udført

  Længden beregnes, idet x1 = 0 og x2 = 1280:

  integral(sqrt(1+(derivative(f(x),x))2),x,0,1280) ▸ 1319.78

  Længden af bærekablet er 1319,8 m

Svar på opgave 13:

 1. Man skal finde c(t)', når c(t) = 1,5 μg/L: −0,035·1,5 μg/L/time = −0,0525 μg/L/time

 2. Man bruger desolve() kommandoen:

  deSolve(c'=−0.035*c and c(0)=2.,t,c) ▸ c=2.*0.965605t

  Dvs. løsningen er c(t) = 2·0.9656t

Svar på opgave 14:

 1. Topvinklen i den ligebenede trekant er 82°.

  ∠A er grundvinklen i trekanten. ∠A = (180° - 82°)/2 = 49°

  |AB| er grundlinjen i trekanten. |AB| = 2·20·sin(82°/2) = 26,24

 2. Det bemærkes, at trekant BCD og trekant CDE er kongruente. Dette fremgår af, at de to trekanter forestiller det sammen stykke papir før og efter foldningen.

  Dette gør, at ∠BCD = ∠DCE = 82°/4 = 20,5°.

  Man bruger en sinusrelation: |DC|/sin(∠B) = |CE|/sin(∠CDE). Her er:

      ∠B = (180° - 82°)/2 = 49°.

      ∠CDE = 180° - 49° - 20,5° = 110,5°.

      |CE| = 20.

  Dette indsættes i sinusrelationen og man får, idet |DC| kaldes x:

  solve(x/sin(49*1.°))=20/sin(106.5*1.°),x) ▸ x=16.1147

  Dvs. |DC| = 16,11

  Arealet er 0,5·[højde]·grundlinje =

      0,5·[|DC|·sin(∠DCE)]·20 = 0.5·[16,1147·sin(20,5°)]·20 = 56,43

Svar på opgave 15:

 1. Graferne tegnes i Geogebra, mellemrummet M af træ markeres med brun:

  Højden af skålen er x-værdien af det første skæringspunkt mellem f og g i første kvadrant:

  f(x):=−0.15*x2+2.205*x-0.858 ▸ Udført

  g(x):=−0.12*x2+1.3*x+4.2 ▸ Udført

  solve(f(x)=g(x),x) ▸ x=7.4082 or x=22.758

  Dvs. højden er 7,408 cm

 2. Rumfanget beregnes ved formlen for omdrejningslegemer.

  Man finder først f's skæring med x-aksen:

  solve(f(x)=0,x) ▸ x=0.4 or x=14.3

  Dvs. [f(x)]2 skal integreres fra x = 0,4 til x = 7,408, mens [g(x)]2 integreres fra 0 til 7,408. Man får:

  π*integral((g(x))2,x,0,7.40825)-π*integral((f(x))2,x,0.4,7.40825) ▸ 485.22

  Dvs. rumfanget af træet er 485,22 cm3