Matematik A STX eksamen 15. august 2012 (2) | CAS = Ti-Nspire | Oversigt

Svar på opgave 1:

 1. Mangler

Svar på opgave 2:

 1. Mangler

Svar på opgave 3:

 1. Mangler

Svar på opgave 4:

 1. De tre funktioner er af formen b·ax (eksponentialfunktioner). For disse gælder, at b = skæring med y-aksen, a>0 viser, at funktionen er voksende, mens a<0 viser, at funktionen er aftagende.

  Heraf ses at f(x) (b=2 og a<0) svarer til kurve B, g(x) (b=1 og a<0) svarer til kurve C og h(x) (b=2 og a<0) svarer til A.

Svar på opgave 5:

 1. l har retningsvektoren (8,3). Det betyder at m's retningsvektor er tværvektoren til retningsvektoren for l.

  Tværvektoren til (8,3) er (-3,8) og da m skal gå igennem punktet (8,10), får man dens parameterfremstilling til:

  m: (8,10) + s·(-3,8), s∈R

Svar på opgave 6:

 1. De værdier af k, hvor ligningen f(x) = k har netop 2 løsninger, er y-værdierne for de lokale ekstrema til f(x). Dette er vist på nedenstående figur:

  Man differentierer f(x) og sætter den afledte funktion lig med 0 for at finde ekstremums­punkterne.

  f´(x) = 0 ⇒ 3x2 - 12x + 9 = 0 ⇒ x = 1 ∨ x = 3. Disse x-værdier indsættes i f(x) for at finde y-værdierne af ekstremums­punkterne: f(1) = 5 og f(3) = 1.

  Dette vil sige, at værdier af k, der giver netop 2 løsninger af ligningen f(x) = k er: k = 1 og k = 5

Svar på opgave 7:

 1. Antal år efter 1996 og udvinklingen i vindmølle­kapacitet oprettes som lister:

  antal_år:={1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010}-1996 ▸ {0,2,4,6,8,10,12,14}

  kapacitet:={6.1,10.2,17.4,31.1,47.6,74.1,121.,197.} ▸ {6.1,10.2,17.4,31.1,47.6,74.1,121.,197.}

  Man laver eksponentiel regression på de to lister:

  ExpReg antal_år,kapacitet,1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results ▸

  Det bemærkes, at Ti-Nspire bruger a og b modsat opgaven. Man får derfor:

  a = 1,2799 og b = 6,3999

 2. Fordoblingstiden er ln(2)/ln(a) år = ln(2)/ln(1,2799) år = 2,80 år

 3. Man bruger f1(x), som man fandt ved regressionsanalysen. Man skal løse f1(x) = 500 med hensyn til x og lægge dette tal til 1996 og runde op. Man får:

  solve(f1(x)=500,x) ▸ x=17.659

  Dvs. at verdens vindmøllekapacitet vil overstige 500 GW i 1996 + 18 = 2014

Svar på opgave 8:

 1. Man opretter lister for alder, antal personer i hvert aldersinterval og den kummulerede frekvens for personer i hvert interval.

  alder:={25,30,35,40,45,50,55,60,65} ▸ {25,30,35,40,45,50,55,60,65}

  antal:={6,5,9,17,15,15,6,5,8} ▸ {6,5,9,17,15,15,6,5,8}

  kumm_frekvens:=cumulativeSum(antal/sum(antal))*1. ▸ {0.06977,0.12791,0.23256,0.43023,0.60465,0.77907,0.84884,0.90698,1.}

  Ved hjælp af alders-listen og listen over kummulerede frekvenser tegnes en sumkurve som vist nedenunder.

  Figuren indeholder også sumkurvens skæringspunkter med linjerne for de kummulerede frekvenser 0,25; 0,50 og 0,75, der skal bruges til kvartilsættet.

 2. Af skæringspunkterne på ovenstående figur fremgår det, at kvartilsættet for alderen de konservative folketingskandidater er 1. kvartil = 35,4 år, median = 42,0 år og tredje kvartil = 49,2 år.

Svar på opgave 9:

 1. Man opretter B(x):

  b(x):=0.69*x1.48 ▸ Udført

  Bladarealet for et 10 cm langt blad er

  b(10) ▸ 20.838

  Dvs. arealet er 20,8 cm2

 2. Man finder den procentvise forøgelse af bladets areal ved hjælp af procent-procent formlen, der gælder for potensfunktioner:

  (1.251.48-1)*100 ▸ 39.132

  Dvs. bladarealet øges med 39 %, når bladlængden øges med 25 %.

 3. Man opretter O(x):

  o(x):=3*x-8 ▸ Udført

  Man finder skæringspunkter mellem de to kurver for bladlængder mellem 3 cm og 17 cm:

  solve(b(x)=o(x),x)|3≤x≤17 ▸ x=5.652 or x=13.52

  Dvs. de bladlængder hvor de to modeller giver samme areal er længderne 5,65 cm og 13,5 cm

  De to funktioner B(x) og O(x) er afbildet nedenunder.

Svar på opgave 10:

 1. Man opretter f(x):

  f(x):=3*x4-8*x3-30*x2+72*x+27 ▸ Udført

  Man finder f´(x):

  derivative(f(x),x) ▸ 12*x3-24*x2-60*x+72

  Dvs. f´(x) = 12x3 - 24x2 - 60x + 72

  Man skal bestemmer de x for hvilke f´(x) = 0 og lave en fortegnsbestemmelse for f´(x) omkring disse x-værdier for at finde ud af f´(x) skifter fortegn omkring nulpunktet. Hvis den gør, er der tale om ekstremum, hvis ikke er der tale om en vandret vendetangent og dermed ikke ekstremum.

  Man finder nulpunkterne for f´(x):

  solve(derivative(f(x),x)=0,x) ▸ x=−2 or x=1 or x=3

  Fortegnsundersøgelse:

  derivative(f(x),x)|x=−3 ▸ −288

  derivative(f(x),x)|x=0 ▸ 72

  derivative(f(x),x)|x=2 ▸ −48

  derivative(f(x),x)|x=4 ▸ 216

  Det ses at f´(x) skifter fortegn omkring alle nulpunkter, som dermed alle er ekstremums­punkter.

  Dvs. f(x) har ekstremumspunkter for x=−2, x=1 eller x=3

Svar på opgave 11:

 1. Man bruger en sinusrelation til at finde vinkel B:

  solve(sin(vb*1.°)/8=sin(40.°)/6,vb)|0<vb<90 ▸ vb=58.987

  Dvs. vinkel B er 59,0°

 2. Nedenstående tegning viser trekant ABC med trekant ABD. Punktet E er fodpunktet for højden (h) fra D til siden AB.

  Arealet af ΔABD er 0,5·|AB|·h.

  Man finder først |AB| ved hjælp af en sinusrelation:

  solve(sin(180°-(40°+58.987°))/ab=sin(40.°)/6,ab) ▸ ab=9.21975

  Højden findes dernæst ved en trigonometriske formel h = |AD|·sin(∠DAB).

  Her ved man, at ∠DAB er halvdelen af ∠A, dvs. 20°.

  |AD| kan igen findes ved hjælp af en sinusrelation, idet man ved, at AD er den modstående side til ∠DAB:

  |AD|/sin(29,493°) = 9,21975/sin(130,507°) ⇒|AD| = 9,21975·sin(29,493°)/sin(130,507°) ⇒ |AD| = 5,9699

  Højden er dermed |AD|·sin(∠DAB) = 5,9699·sin(20°) = 2,0418

  Dvs. areal af ΔABD = 0,5·højde·grundlinje = 0,5·h·|AB| = 0,5·2,0418·9,2198 = 9,41

  Idet man kender |AB| samt AB's hosliggende vinkler ∠DAB = 20° og ∠ABD = 58,987°/2 = 29,493°, kan man også bruge formlen:

  Areal(ΔABD) = 0,5·|AB|2·(1/tan(∠DAB)+1/tan(∠ABD)) = 9,413.

  Udledning af formel. Man betragter følgende trekant ABC, hvor α og β er mindre end 90°:

  Areal af ΔABC = 0,5·h·|AC| = 0,5·h·(b1 + b2) = 0,5·h·[h/tan(α) + h/tan(β)] = 0,5·h2·[1/tan(α) + 1/tan(β)].

Svar på opgave 12:

 1. Man opretter punkterne A, B, C og E som stedvektorer (D viser sig at kunne udelades).

  a:=[3,0,0] ▸ [3,0,0]

  b:=[4,3.5,1] ▸ [4,3.5,1]

  c:=[1,3.5,4] ▸ [1,3.5,4]

  e:=[0,3,0] ▸ [0,3,0]

  Man finder krydsproduktet AB×AC som er en normalvektor til planen:

  crossP(b-a,c-a) ▸ [10.5,−6,10.5]

  Denne vektor divideres med 1,5 for at få små hele tal, og man får normalvektoren n:

  n:=[10.5,−6,10.5]/1.5 ▸ [7.,−4.,7.]

  For at et punkt P = (x,y,z) skal ligge i planen, må der gælde, at AP·n = 0 eller (OP-OA)·n = 0. Denne betingelse omskrives til en ligning i x, y og z:

  dotP(n,[x,y,z]-a)=0 ▸ 7.*x-4.*y+7.*z-21.=0

  Dvs. planens ligning er 7x - 4y + 7z = 21

 2. Planen α's normalvektor n = (7,−4,7) er en retningsvektor for l, da l er vinkelret på α. Da l desuden går i gennem punktet E = (0,3,0) har den parameterfremstillingen:

  [x,y,z]=e+t*n ▸ [x=7*t,y=3-4*t,z=7*t]

  Dvs. linjens parameterfremstilling kan skrives (x,y,z) = (7t,3-4t,7t) eller l: (x,y,z) = (0,3,0) + t·(7,-4,7), t∈R

  Man har fire ligninger til at bestemme værdierne for x, y, z og t for skæringspunktet. Værdien af t er man ikke bedt om, men den indgår i beregningen. Disse fire ligninger er 1) planens ligning, 2) linjens parameterfremstillingen for x, 3) linjens parameterfremstillingen for y og 4) linjens parameterfremstillingen for z. Man får:

  solve(7.*x-4*y+7*z-21=0 and x=7*t and y=3-4*t and z=7*t,t) ▸ t=0.28947 and x=2.0263 and y=1.8421 and z=2.0263

  Dvs. koordinaterne for F er (2,026;1,842;2,026)

 3. Vinklen mellem planerne findes ud fra vinklen mellem deres normalvektorer. Planen β har ligningen: 7x + 4y + 7z = 21. Normalvektoren til β aflæses af denne ligning til (7,4,7). Denne oprettes som vektoren m:

  m:=[7,4,7] ▸ [7,4,7]

  Planen α har som før nævnt normalvektoren n = (7,-4,7). Heraf finder man vinklen mellem normalvektorerne ved hjælp af ligningen for vinklen mellem to vektorer, der løses med hensyn til vinklen x:

  solve(cos(x*1.°)=dotP(n,m)/(norm(n)*norm(m)),x)|0<x<180 ▸ x=44.0034

  Det fremgår af tegningen, at man søger den stumpe vinkel mellem planerne, så vinklen mellem dem bliver 180° - 44° = 136°

 4. Angående a): Enhver ligning på formen k·(7x - 4y + 7z - 21) = 0, hvor k∈R vil være rigtigt svar.

  Angående c): x*1.° betyder, at der regnes i grader, selvom Ti-Nspire er indstillet til radianer.

Svar på opgave 13:

 1. Væksthastigheden er dM/dt og findes ved at indsætte de oplyste værdier for t og M på højre side i ligningen.

  Det giver væksthastigheden: 50 - 5·1 - 0,086·45,5 mg/døgn = 41,09 mg/døgn

 2. Man finder M(t) ved hjælp af følgende kommando:

  deSolve(m'=50-5*t-0.086*m and m(0)=0,t,m) ▸ m=−58.140*(0.91759)t*((t-21.628)*(1.0898)t+21.628)

  Dvs. M(t) = −58.140·(0,91759)t·((t-21,628)·(1,0898)t+21,628) = −58,14·(t-21,63) − 1258·0,9176t

  Grafen for M(t) tegnet (med x som uafhængig variabel istedet for t)

Svar på opgave 14:

 1. Man opretter f(x):

  f(x):=4-(4.6x+4.6−x)/2 ▸ Udført

  Vinduets bredde er afstanden mellem nulpunkterne for f(x), dvs. de x, for hvilke f(x) skærer x-aksen. Nulpunkterne findes:

  solve(f(x)=0,x) ▸ x=−1.3521 or x=1.3521

  Dvs. bredden af vinduet er: |−1,3521 - 1,3521| m = 2,7 m

  Man finder det x, hvor f(x) har maksimum:

  fMax(f(x),x) ▸ x=0.

  Dvs. f(x) har maksimum på y-aksen, som det også fremgår af figuren. Man finder maksimum af f(x) ved at indsætte x = 0:

  f(0) ▸ 3.

  Dvs. højden af vinduet er 3 m

 2. Arealet af vinduet er integralet af f(x) fra x = -1,3521 til x = 1,3521. Man får:

  Integral(f(x),x,−1.35214,1.35214) ▸ 5.741

  Dvs. vinduets areal er 5,741 m2

 3. Parablen har ligningen g(x) = ax2 + bx + c. Her kendes c, der skal være lig med 3, da c er parablens skæring med y-aksen.

  Desuden kendes b som er lig med 0, fordi parablen har toppunkt på y-aksen.

  Man finder a med følgende solve-kommando:

  solve(a*(1.35214)2+3=0,a) ▸ a=−1.64088

  Dvs. forskriften for parablen er −1,641·x2 + 3